Senators

Alex Roos

Email: alr365@nau.edu

Alyssa Anderson

Email: ama726@nau.edu

Amanda Copeland

Email: ac2428@nau.edu

Ashley Beghtol

Email: asb278@nau.edu

Abbey Mathew

Email: gem57@nau.edu

Brooke Graham

Email: beg74@nau.edu

Gabriella Nunnally

Email: grn23@nau.edu

Kyle Davis 

Email: kdd74@nau.edu

Lauren L'Ecuyer

Email: lnl43@nau.edu

Madi Sowerwine

Email: mks292@nau.edu

Stefan Rosic

Email: sr688@nau.edu

Stella Carr

Email: sc2267@nau.edu

Marc Moore-Sharp

Email: mam857@nau.edu

Drake Ridge

Email: dr544@nau.edu

Parliamentarian

Parker Schrandt

Email: pds57@nau.edu

Senate Clerk

Kyra Johnson

Email: kmj275@nau.edu