Front Desk Assistants

AshleyS

Ashley Shields 

Email: AshleyShields@nau.edu
Phone: 928-523-4791

ChristineM

Christine Martinez

Email: ChristineMartinez@nau.edu
Phone: 928-523-4791